Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang dienmayxuanminh.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà dienmayxuanminh.com cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và…